skip to Main Content

“Inbreng jongeren noodzakelijk bij onderwijs voor duurzame ontwikkeling”

“Inbreng Jongeren Noodzakelijk Bij Onderwijs Voor Duurzame Ontwikkeling”

Inspirerend en daadkrachtig zijn de twee kernwoorden op de Unesco World Conference on Education for Sustainable Development (ESD) en de voorafgaande Youth Conference on ESD in Japan, waar ik twee weken geleden aanwezig was. Op 6 en 7 november kwamen we met 50 jongeren bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren binnen het thema onderwijs voor duurzame ontwikkeling ESD. Vervolgens sluiten wij ons aan bij de ruim 2000 deelnemers aan de World Conference. Namens Nederland ben ik één van deze 50 jongeren.

Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling is internationaal gezien een belangrijk thema wanneer het gaat over het behalen van de millenniumdoelen. Omdat onderwijs een sector was die achter bleef, heeft UNESCO de periode 2005-2014 tot Decade on Education for Sustainable Development (tien jaar Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling) uitgeroepen. In deze jaren hebben landen onder andere gewerkt aan de aanpassing van curricula en het toegankelijker maken van onderwijs voor alle delen van de bevolking. Deze conferentie markeerde het einde van de tien jaar.

Op de World Conference spreken ministers, beleidsmakers, NGO’s en jongeren met elkaar over hoe duurzame ontwikkeling wereldwijd meer structurele aandacht in het onderwijs kan krijgen. Doel van de conferentie is het vaststellen van het actieprogramma voor de periode 2015-2020, dat richtinggevend is voor overheden wereldwijd. Dit actieprogramma wordt mede ondersteund door het jongerenstatement waar ik tijdens deze conferentie ook aan meewerk.

Inspiratie van over de hele wereld
Tijdens de Youth Conference, een voorbereidende bijeenkomst op de World Conference, komen we met vijftig jongeren van over de hele wereld bij elkaar. Vijftig jongeren met verschillende achtergronden, uit andere culturen, met verschillende ervaringen en eigen ideeën – maar met één gedeelde passie: duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Tijdens brainstormrondes denken we na over wat wij, jongeren van deze wereld, van belang vinden binnen het thema ESD.

Al snel blijkt dat alle deelnemers zulke bijzondere achtergronden en ervaringen hebben, dat de verhalen maar blijven komen. Corrinna uit Guatemala traint en ondersteunt bijvoorbeeld jongeren bij het opbouwen van hun duurzame, lokale gemeenschap. Nickson Otieno uit Kenya werkt aan het GreeningU-initiatief, waarbij zowel de Universiteit als de student wordt aangesproken op duurzaam gedrag. Felix Spira uit Duitsland is bezig met het uitrollen van het Green Office-model om studenten binnen het hoger onderwijs actiever te betrekken bij het verduurzamen van hun eigen universiteit. Mohammed Ogeto uit Etheopië traint dorpsbewoners in dunbevolkte gebieden in social entrepreneurship waarmee zij hun eigen gemeenschap kunnen versterken. En nog veel meer – genoeg inspiratie om thuis weer mee aan de slag te gaan!

Daadkracht
De openingswoorden op de Youth Conference van Irina Bokova, directeur van UNESCO, laten weinig ruimte voor discussie. “Youth, don’t wait for us [de oudere generatie] to make decisions. You have a vision and commitment towards ESD, and the power to make that vision reality. Sustainable development should be the aim of education, and not a separate part. In order to change that, we need you!”

Bij de discussies tijdens de Youth Conference is deze daadkracht overgenomen. Binnen drie uur ligt er een concept Jongerenstatement, met uitspraken als “Bied ondersteuning en erkenning aan leiderschap door jongeren”; “het enthousiasmeren en inspireren van jongeren door jongeren moet worden versterkt door jongeren hier actief in te ondersteunen” en “nieuwe, innovatieve manieren van (digitaal) leren moeten gevonden worden om onderwijs voor iedereen te kunnen bieden.”

World Conference
Onze doelen als jongeren op de World Conference die volgt, zijn helder. Allereerst willen we het groeiende verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschap van jongeren wereldwijd structureel onder de aandacht van alle aanwezige ministers en beleidsmakers brengen. Dit kan dan leiden tot betere ondersteuning van jongeren om hun positieve impact op hun eigen omgeving te vergroten. Daarnaast willen we dat jongeren actief betrokken worden bij de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van onderwijsbeleid, om zo te zorgen dat onderwijs beter aansluit bij de verwachtingen en de vraag van jongeren in de huidige, snel veranderende wereld.

Tijdens de World Conference presenteren we het Jongerenstatement in een zelf georganiseerde workshop. Het feit dat hier ruim honderdtwintig ministers en beleidsmakers van landen wereldwijd aanwezig zijn, geeft aan dat jongeren steeds meer als serieuze partij worden gezien. Een sterk stijgende temperatuur in de ruimte was het bewijs van de actieve deelname van iedereen: het enthousiasme en energieniveau was ongekend hoog!

Toezeggingen
Het doel van deze workshop is om de deelnemende ministers en beleidsmakers, eenmaal thuis, actief aan de slag te laten gaan met jongerenbetrokkenheid. Wij vragen hen om toezeggingen te doen die ze in het komende jaar tot uitvoering gaan brengen.

Ik ben onder de indruk van het niveau van de toezeggingen. Sophie Nordström (Natuurbescherming, Zweden) wil voor toekomstige duurzaamheidsconferenties structureel een jongere opnemen in de delegatie. Jacob Thuranira Kaimenyi (Minister van Onderwijs, Kenia) zegt toe een structureel platform op te zetten om jongeren op lokaal, regionaal en nationaal niveau te betrekken bij beleidsontwikkeling. Shukuru Kawambwa (Minister van Onderwijs, Tanzania) wil jongereninitatieven structureel intensiever gaan ondersteunen. Rasha al Madfai (Ministerie van Milieu, Abu Dhabi) is van plan om de samenwerking tussen jongeren binnen Arabisch sprekende landen te versterken om daar goede ideeën uit te wisselen en daardoor meer enthousiasme te creëren. Met alle jongeren zijn we enorm trots op deze, en vele andere toezeggingen die zijn gedaan. Een resultaat waar we vooraf alleen maar van hadden kunnen dromen!

Opvolging
Een conferentie met betrokkenen van over de hele wereld is natuurlijk leuk, maar vele malen belangrijker is hoe de opvolging eruit ziet. Binnen diverse beleidsworkshops brengen wij als jongeren sterk naar voren dat jongeren, die creatief en zonder beperkingen denken, een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid. Onze actieve deelname aan de conferentie is voor de aanwezigen het levende bewijs, en wordt nadrukkelijk gewaardeerd. UNESCO zal in de terugkoppeling van de conferentie, die naar alle landen wereldwijd plaatsvindt, de aanbeveling opnemen om structureel jongeren te betrekken in het vormgeven van onderwijsbeleid.

Daarnaast spreken wij met alle aanwezige jongeren af om het Jongerenstatement naar onze regeringsleiders te sturen. We zullen hen vragen om samen met jongeren te kijken hoe we de aanbevelingen uit het statement vorm kunnen geven. UNESCO verstuurt dit Jongerenstatement aan de regeringsleiders van alle landen waarvan er geen jongere aanwezig is, en voegt het toe aan het wereldwijde ESD-actieprogramma.

Nederland
Binnen Nederland sluit het bespreken van het Jongerenstatement goed aan bij het recente verdrag dat is getekend tussen ruim 40 jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer, waarin structureel meer aandacht wordt gevraagd voor duurzaamheid in het onderwijs. Waar het verdrag meer focust op aandacht voor duurzaamheid in curricula, richt het statement zich op de rol van jongeren in de maatschappij. De twee initiatieven vullen elkaar daarmee mooi aan.

Ik ben ervan overtuigd dat we als jongeren meer kracht hebben dan we denken om de samenleving van de toekomst vorm te geven. Dit wordt bevestigd door de toenemende erkenning van meningen van jongeren: steeds vaker worden jongeren op alle niveaus gevraagd om mee te denken. Het Jongerenstatement kunnen we, met alle jongeren, gebruiken om onze huidige activiteiten meer ondersteuning te geven. In Nederland kunnen we laten zien dat niet alleen wij de wereld willen verbeteren, maar dat jongeren wereldwijd dat willen. Er zijn al veel koplopers die fantastisch werk doen om een duurzame toekomst een stapje dichterbij te brengen. Alleen door die verantwoordelijkheid te blijven nemen kunnen we onze rol en invloed in de toekomst nog verder versterken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top