skip to Main Content

Rutte III: is er ook vertrouwen in een duurzame toekomst?

Rutte III: Is Er Ook Vertrouwen In Een Duurzame Toekomst?

Het heeft 208 dagen geduurd maar eindelijk hebben vier partijen een akkoord gesloten over hoe Nederland de komende vier jaar geregeerd gaat worden. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben hun plannen in 55 pagina’s samengevat met de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het is de vraag of die toekomst in hun visie ook duurzaam en klimaatneutraal is. Om een antwoord te kunnen geven op die vraag worden de groene maatregelen van het coalitieakkoord hieronder uiteengezet.

Door Bram Henssen

De uitstoot van broeikasgassen moet lager

De landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, hebben toegezegd om de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. De nieuwe regering wil deze belofte nakomen en stelt als doel om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Als de landen van de EU meewerken, wil de regering die doelstelling op termijn verhogen naar een verlaging van 55% in 2030. Om dat even in perspectief te zetten: in 2015 zaten we op een vermindering van 12%, en dat in 25 jaar.

Er komt een nationaal Klimaat- en Energieakkoord

Om die verlaging van broeikasgassen voor elkaar te krijgen, zal de komende tijd aan een nationaal Klimaat- en Energieakkoord worden gewerkt  dat nieuwe afspraken zal vastleggen in een klimaatwet. Het akkoord zal ervoor zorgen dat het duidelijker wordt hoe de klimaatdoelstellingen worden behaald en wie daarvoor verantwoordelijk worden.

De energietransitie wordt versneld

Er worden maatregelen aangekondigd die energie besparen en de opwek van duurzame energie stimuleren. Het wordt niet meer verplicht om nieuwbouwhuizen op gas aan te sluiten en er wordt geïnvesteerd in energiebesparende mogelijkheden voor woningen en gebouwen. De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten en de gaswinning uit Groningen wordt verder verlaagd. De opwek van zonne-energie en windenergie worden gestimuleerd, net als onderzoek naar nieuwe en innovatieve manieren om groene energie op te wekken.

In 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos

Het is de bedoeling dat in 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. De benodigde laadpalen of infrastructuur voor elektrisch rijden moeten trouwens wel grotendeels worden geregeld door marktpartijen. Gemeenten blijven de mogelijkheid houden om milieuzones in te stellen die vervuilende auto’s uit de stad houden.

Vervuiling wordt meer belast

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan wordt CO2-uitstoot aan de hand van de energiebelasting meer belast. Ook voor het verbranden en storten van afval moet op termijn meer belasting worden betaald. Samen met andere Europese landen wordt gekeken of er een hogere belasting op vliegverkeer kan worden geregeld.

Conclusie: veel groene beloften, maar vooral voor later

De vraag blijft of de maatregelen genoeg zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. In het akkoord worden doelen gesteld voor 2030, maar wat de regering de komende vier jaar wil bereiken is niet altijd even duidelijk. Hopelijk kan het aangekondigde Klimaat- en Energieakkoord daar meer duidelijkheid in scheppen. Ook het gerucht omtrent de aanstelling van een speciale minister voor duurzaamheid zou aangeven dat ook op de korte termijn wordt gewerkt aan een duurzamer Nederland. 

In vergelijking met het vorige regeerakkoord worden er flinke stappen in de groene richting gezet, en een behoorlijk gedeelte van het coalitieakkoord is besteed aan de belofte om Nederland duurzamer te maken – al zijn veel doelen helaas nog voor de lange termijn.

 

Foto: bewerkte still uit de presentatievideo van het regeerakkoord.

Bram Henssen

Bram is een student bestuurskunde in Leiden, woonachtig in het politieke hart van Nederland: Den Haag. Hij interesseert zich in de politieke en beleidsmatige kanten van duurzaamheid en zal voornamelijk schrijven over de Haagse beslissingen en achtergronden die invloed hebben op verduurzaming van Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top